Privacy

La Fuente del Amor, gevestigd aan Bogerdhof 12, 4315 CL Dreischor, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://lafuentedelamor.nl
Bogerdhof 12
4315 CL Dreischor
0647430887
Eleonora Bot is de Functionaris Gegevensbescherming van La Fuente del Amor. Zij is te bereiken via info@detantrischeweg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
La Fuente del Amor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij gaan zorgvuldig met jouw / jullie gegevens om en we geven ze nooit aan derden. Alles wat binnen een sessie of retraite gebeurt of besproken wordt, blijft privé en/of blijft binnen de groep. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je zegt en deelt binnen de groep. Aan de start van een training vragen we altijd geheimhouding van iedereen. Er worden geen foto’s, video’s en/of opnames gemaakt tijdens de trainingsdagen. We vragen of je tegenover anderen alleen spreekt over je eigen ervaring in de training, en niet over de ervaring van anderen – en hen zeker niet met naam en toenaam zult noemen.
Tijdens een sessie blijft wat je deelt binnenskamers. Voor een goede en zorgvuldige begeleiding vindt er soms uitwisseling van informatie plaats tussen de trainers van La Fuente del Amor. Dit alleen als het nodig is voor het proces.
Ingevulde vragenlijsten, verslaglegging na sessies of uitwisseling per email, bewaren wij zorgvuldig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@detantrischeweg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
La Fuente del Amor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– La Fuente del Amor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
La Fuente del Amor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: gegevens tijdens de training alleen gedurende de looptijd van de training. Adresgegevens bewaren we 15 jaar. Gegevens van de sessies bewaren we in het cliëntendossier en worden, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
La Fuente del Amor verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
La Fuente del Amor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door La Fuente del Amor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@detantrischeweg.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
La Fuente del Amor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
La Fuente del Amor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@detantrischeweg.nl.